BESÖK FRÅN SKOLOR – DÄR MUSIKSKAPANDE STÅR PÅ SKOLSCHEMAT!

Den 21 december 2016 bjuder FORUM 21 · BARN & MUSIK in skolor från USA, Norge, Finland och Sverige. Vi vill låta svensk lärarkår, musiklärare, skolledare, beslutsfattare, föräldrar, allmänhet och media få möta levande musicerande i klassrum i skolor från andra länder… och från Sverige

ELEVER, MUSIKLÄRARE, ÄMNESLÄRARE, SKOLLEDARE OCH FÖRÄLDRAR FÅR BERÄTTA HUR MUSIK I KLASSRUMMET FUNGERAR.

Varje gästande skola inbjuds att ta med sig 3-4 elever, en musiklärare, en ämneslärare, en representant från skolledningen och någon/några föräldrar. Respektive skola får 50 minuter för att demonstrera hur en musiklektion går till och för att berätta hur musiken går att foga in i det vanliga skolschemat. De får berätta om vad som händer med elevernas personliga utveckling och studieresultat; hur skolmiljön påverkas; hur föräldrar upplever att musiken påverkar deras barn; hur skolekonomi, schemaläggning och samverkan mellan olika ämneslärare fungerar och vad barnen själva tycker om att få musicera på skoltid

VIDEODOKUMENTÄR

FORUM 21 · BARN & MUSIK erbjuder alla skolor som deltar den 21 december i Stockholm möjligheten att göra en kort videodokumentär (8 –10 minuter) som komplement till den muntliga presentationen på Konserthusets scen.

ANN ARBOR PUBLIC SCHOOLS FRÅN MICHIGAN, USA

Fyra elever, som spelar stråkinstrument, en musiklärare, en klasslärare från ”elementary school”, en förälder och en administratör från Ann Arbor Public Schools kommer och berättar om ett skolprogram där alla elever i femte klass – i alla stadens skolor (!) – får ett års obligatoriskt instrumentalspel.

Under det första året erbjuds eleverna att gratis få låna ett instrument för att sedan få hyra eller köpa instrument och fortsätta att på schemalagd skoltid spela i stråk-, blås- eller symfoniorkester. Varje högstadie- och gymnasieskola i Ann Arbor har flera blåsorkestrar, stråkorkester och minst en symfoniorkester.

KULTURSKOLAN I KALIX OCH INNANBÄCKENS SKOLA, SVERIGE

Rektor Kulturskolan berättar hur Kalix har organiserat samverkan mellan kulturskolan och grundskolorna, för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att ta del av musik och kultur.

Musikläraren berättar om brassverksamheten på Innanbäckens skola där alla elever introduceras i brassinstrument, för att senare välja om de vill spela vidare. Verksamheten sker i nära samverkan mellan lärare och musiklärare, mellan grundskolans och kulturskolans verksamhet, och tillsammans med föräldrarna. Ni får även möta en brasselev, en förälder och en lärare från skolan som berättar från sitt perspektiv.

ÖSTRA HELSINGFORS MUSIKSKOLA, IHMU

Med ambitionen att skapa en optimal lärandemiljö lanserade Östra Helsingfors Musikinstitut (etablerat 1965) ett samarbete med Roihuvuori Grundskola 1999 och etablerade en ny form av grundskola. Skolan följer ordinarie kursplan men inkluderar musikundervisning där musik får samma status som övriga skolämnen. Musikskapande motiverar och utvecklar en djupare förståelse av och ett mer genomlysande lärande av övriga skolämnen på skolschemat. Musikskapandet genererar en varm och levande social miljö där barn får uppleva trygghet och glädje.

IHMU tar emot elever från hela Helsingforsområdet. Elever antas efter en form av prov där skolan understryker motivation och ser till de fysiska förutsättningarna i valet av instrument. Färdighet i instrumentalspel är inte en förutsättning, inte heller är det avgörande vid urval av elever som antas till skolan.

Eleverna i klass 1-6 får på skoltid tre grupplektioner i veckan i instrumentalspel, elever i klass 7-9 får på skoltid två grupplektioner i instrumentalspel varje vecka. Därtill får alla elever vanlig klassundervisning på skoltid två gånger per vecka med körsång, gehörsträning och musikteori. Individuella lektioner, orkesterspel och kammarmusikspel äger rum efter ordinarie skoltid.

Målsättningen med kursplanen är att ge eleverna utbildnings- och bildningsmöjligheter för att bli mångsidiga, välbalanserade och välutbildade samhällsmedborgare. Det dagliga utövandet av musik ses som hjälp att utveckla barnen intellektuellt, fysiskt, emotionellt och socialt.

CENTRAL PRIMARY SCHOOL

Är en kommunal skola belägen i Watford utanför London. Skolans utgångspunkt är att alla elever skall få en fullständig och väl avvägd kursplan av högsta möjliga kvalitet. Alla lärare arbetar konstant med att utveckla kvalitet på undervisning och lärande. De skapande konstformerna är en central del i denna strävan.

Sedan 2013 har skolan haft ett nära samarbete med The Voices Foundation för att utveckla förutsättningar för alla klasslärare att genomföra högkvalitativa musiklektioner i sina klasser. Detta möjliggör för alla elever att delta i musiklektioner varje vecka, i första hand fokuserat på sång men även instrumentalspel. Utöver detta skapar skolan, i samarbete med Hertfordshire Music Service, möjlighet för alla barn att lära sig spela ukulele vid 7 års ålder,  djembetrummor vid 8 års ålder och blockflöjt vid nio års ålder. Varje vecka involveras alla barn också i olika sånggrupper.

Vissa barn väljer att spela violin, trumpet, trombon, gitarr eller klaverinstrument i små grupper eller i individuell lektion. Skolan har också en liten kör som återkommande framträder vid lokala evenemang. Varje barn har möjlighet att uppträda i en årlig show som införlivar drama, dans och sång och skolan har etablerat en årlig uppvisning av de skapande konst- och kulturformerna under februari månad som visar upp bredden av skolans konst- och kulturverksamhet.

KONGSBERG KULTURSKOLE, NORGE

Kulturskolen i Kongsberg är en ung kulturskola. Planer på att starta musikskola i Kongsberg påbörjades i slutet på 1970-talet då många norska kommuner i Norge fick musikskolor. Det skulle dock dröja till 1993 innan musikskolan tog form men nu med en bredare utgångspunkt. Det skulle bli en kulturskola som omfattade musik, bild och rörelse. Kongsberg blev en av de första kulturskolornai Norge. Idag har många musikskolor i Norge ändrat namn till Kulturskola för att ange en bredare kultursatsning.

De första åren bedrevs verksamheten på skolor runt om i staden för att gradvis växa till att idag ha det ärevördiga Bergseminariet mitt i staden som bas för verksamheten.

Idag arbetar Kongsbergs Kulturskole systematiskt med stadens alla grundskolor. Kulturskolan lägger extra fokus på grupper som har en lite mer utmanande väg in till Kulturskolan, som t ex flyktingar och invandrare. Speciellt satsar man på barn som av olika orsaker faller utanför de vanliga ramarna i skolan och i fritidsaktiviteter i nära samarbete med grundskolan. Kulturskolan inbjuder också alla 5-6 åringar i kommunen att delta i körprojektet Sångskattkistan.

Kulturskolan skall också vara kommunens musiska kompetenscentrum för övrig musik- och undervisningsmiljö, frivilliggrupper, föreningar och privata institutioner. Kulturskolans elever deltar årligen i många olika konserter, föreställningar och utställningar och utgör en grundpelare i kommunens kulturliv.